Mazda3

Hantering av personuppgifter

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER


När du använder vår hemsida eller är i kontakt med oss via andra kanaler, kommer Mazda Motor Sverige att behandla dina personuppgifter. Längre ner finner du därför information om vilka personuppgifter som samlas in, varför vi samlar in uppgifterna och dina rättigheter som är kopplade till behandlingen av personuppgifterna.

 

Ansvarig för behandlingen av personuppgifterna är Mazda Motor Sverige och dess VD Klaus Oest. Kontaktinformation till Mazda Motor Sverige är:

 

Adress: Faktorvägen 9, 434 37 Kungsbacka

E-post: info@mazda.se

Telefon: 0300-318 10

Organisationsnummer: 516403-4919

 

Om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter hos oss kan du kontakta oss via e-post eller telefon.

 

Tredjepartstillämpningar


Auktoriserade Mazda-återförsäljare (”Återförsäljare”) och auktoriserade Mazda-verkstäder (”Verkstäder”) är oberoende juridiska enheter. Dessa företag bedriver verksamheter i Mazdas namn och är licensierade att sälja och/eller utföra service och reparationer på Mazda-fordon. Varje Återförsäljare eller Verkstad är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som de behandlar om dig i sin verksamhet. Fullständig information om dessa verksamheters behandling av personuppgifter kan efterfrågas hos respektive Återförsäljare eller Verkstad i deras sekretesspolicy.

 

Mazda Motor Europa är ett oberoende företag och fungerar som personuppgiftsbiträde för Mazda Motor Sverige i olika sammanhang, till exempel vid utveckling och tillhandahållande av IT-system för Mazda Motor Sverige. I samband med nedladdning och användande av My Mazda App är Mazda Motor Europa ansvarig för att behandla dina personuppgifter i appen.

 

Mazda Motor Corporation (producent/tillverkare av Mazda-fordon) är ett oberoende företag och fungerar som personuppgiftsbiträde för Mazda Motor Norge i olika sammanhang, till exempel vid utveckling och tillhandahållande av IT-system för Mazda Motor Sverige. I samband med att olika typer av information samlas in från sensorer i fordonet (fordonsdiagnostik) är producent/tillverkare att anse som personuppgiftsansvarig. Du kan läsa om vilken databehandling som görs i Mazda-fordonet här.


Vilka personuppgifter hämtas in av Mazda Motor Sverige?


De personuppgifter vi samlar in kan delas in i följande kategorier:

 

 • Kontaktuppgifter: Namn, adress, telefonnummer, e-postadress
 • Personlig information: födelsedatum, chassinummer (VIN), registreringsnummer
 • Identifieringsdata: Kundnummer/kund-id
 • Kundhistorik: Fordonsdata (modell, inköpsdatum, registreringsdatum, registreringsnummer, chassinummer), kundnöjdhet
 • Försäljnings- och serviceinformation: Servicehistorik (verkstad, datum service)
 • Marknadsföringsinformation: Översikt över mottagna kampanjer
  • Kontaktinformation i B2B: Arbetsgivare/företag (vanligtvis leverantör eller PR), position, jobbtelefonnummer, e-postadress till jobb
  • Cookies: Beteende på våra hemsidor

 

Vi samlar in ovannämnda personuppgifter på följande sätt:


 • Du uppger personuppgifterna direkt till oss, till exempel via något formulär på vår hemsida
 • Vi registrerar ditt beteende på våra hemsidor med hjälp av cookies
 • Vi registrerar marknadsföringsinformation och eventuell kundsupport vi ger dig
 • Vi tar emot kundhistorik och försäljnings- och servicehistorik från Återförsäljare, Verkstäder, Mazda Motor Europa, Mazda Motor Corporation eller andra verkstäder som har utfört arbete på ditt Mazda-fordon

 

Ändamål med behandlingen av dina personuppgifter


Behandling av personuppgifter kräver ett ändamål. Nedanför finner du information om vad vi använder dina personuppgifter till, vilken lagtext som ger oss rätt att använda personuppgifterna och vilka personuppgifter vi använder.

 

A. Fullgöra en rättslig förpliktelse i service- och köpekontrakt

 

När du köper ett Mazda-fordon eller har ditt Mazda-fordon på service eller reparation hos våra Återförsäljare eller Verkstäder så tar dessa emot dina kontaktuppgifter, din personliga information, kund-id, information om fordonets beskaffenhet, teknisk fordonsinformation samt försäljnings- och serviceinformation. Denna information används av Återförsäljaren eller Verkstaden till att utföra de tjänster du ber om och för att kunna ge dig information om ditt fordon. Mazda Motor Sverige har tillgång till denna information för att kunna fullgöra sina förpliktelser i service- och köpekontrakt.

 

 

Personuppgifter

Ändamål med databehandling

Kontaktinformation

Personlig information

Identifieringsdata

 

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket du är part eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan ett sådant avtal ingås. Se GDPR artikel 6(1)(b).

 

 B. Tillhandahålla kundsupport

 

Personuppgifter

Ändamål med databehandling

Kontaktinformation

Personlig information

Identifieringsdata

 

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket du är part eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan ett sådant avtal ingås. Se GDPR artikel 6(1)(b).

 

C. Fullgöra våra rättsliga förpliktelser i samband med återkallningskampanjer

 

Personuppgifter

Ändamål med databehandling

Kontaktinformation

Personlig information

Identifieringsdata

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar oss som personuppgiftsansvariga. Se GDPR artikel 6(1)(c).

 

D. Skicka ut nyhetsbrev och informera om vår verksamhet

 

Personuppgifter

Ändamål med databehandling

Kontaktinformation

Personlig information

Behandlingen sker för att du lämnat ditt samtycke till att dina personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke, se GDPR artikel 6(1)(a)

 

 

E. Komma i kontakt med framtida samarbetspartners (prospects/leads)

 

Personuppgifter

Ändamål med databehandling

Kontaktinformation till B2B (företag eller press)

Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör oss eller en tredje parts berättigade intressen, om inte dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter, se GDPR artikel 6(1)(f).

 

F. Ta fram statistik vid användande av våra hemsidor

 

Vi använder oss av cookies på våra hemsidor. Du kan läsa mer om hur vi använder cookies här:  https://www.mazda.se/cookies/

 

Utlämnande av personuppgifter till andra

 

Vi delar med oss av dina personuppgifter till Återförsäljare och Verkstäder om du har gett ditt samtycke till det, eller om detta är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig.  Ett exempel på detta kan vara att du önskar boka en provkörning via vår hemsida, eller om det är nödvändigt i samband med ett avtal om att utföra service på ditt Mazda-fordon.

 

Mazda Motor Sverige använder sig av personuppgiftsbiträden för att samla in, spara eller på annat sätt behandla personuppgifter. I dessa tillfällen har vi ingått avtal för att säkerställa att personuppgifterna är skyddade i alla led. I dagsläget använder vi oss av följande biträden:

 • Fridholm and Partner i Sverige. Leverantör av trycksaker såsom direktreklam.
 • Essens Kommunikation i Danmark. Leverantör av event- och kommunikationstjänster.
 • Mazda Motor Europa. Leverantör av IT-system

 

All behandling av personuppgifter som genomför sker inom EU/EES-området.

 

1. Bevaringstid

 

Vi bevarar dina personuppgifter hos oss så länge som det är nödvändigt för det ändamål som personuppgifterna samlades för. Detta betyder till exempel att personuppgifter som vi behandlar för att du gett ditt samtycke till det, tas bort om du tar återkallar ditt samtycke. Personuppgifter som vi behandlar för att fullgöra ett avtal med dig tas bort när avtalet är fullgjort och alla förpliktelser som regleras av avtalet är tillgodosedda.

 

Så här länge bevarar vi som huvudregel personuppgifter:

 

 • För att fullgöra en förpliktelse i service- eller köpekontrakt bevarar vi kontaktinformation, personlig information och identifieringsdata fram till dess att mellanhavandet mellan oss och kunden har avslutats. Då ändrar vi på status till inaktiv. Mazda Motor Sverige utarbetar för närvarande ytterligare rutiner för att införa rutiner för att radera information.
 • För att kunna ge fullgod kundsupport bevarar vi kontaktinformation, personlig information och identifieringsdata fram till dess att mellanhavandet mellan oss och kunden har avslutats. Då ändrar vi på status till inaktiv. Mazda Motor Sverige utarbetar för närvarande ytterligare rutiner för att införa rutiner för att radera information.
 • For att fullgöra våra rättsliga förpliktelser i samband med återkallningskampanjer bevarar vi kontaktinformation, personlig information och identifieringsdata så länge den rättsliga förpliktelsen ger anledning till det. Detta är minst 5 år efter att mellanhavandet mellan oss och kunden är avslutat.
 • För att skicka ut nyhetsbrev och informera om vår verksamhet bevarar vi information i 12 månader efter den tidpunkt då du senast gav ditt samtycke till marknadsföring från oss, eller efter den tidpunkt då du senast besvarade marknadsföring från oss.
 • For att komma i kontakt med framtida samarbetspartners (prospects/leads) bevarar vi kontaktinformation i B2B (press och företag) fram till dess att kontaktpersonen själv ber om att få bli borttagen. Mazda Motor Sverige utarbetar för närvarande ytterligare rutiner för att införa rutiner för att radera information.

Vi vill poängtera att Mazda-fordonets chassinummer (VIN) och registreringsnummer behandlas i våra system även efter att mellanhavandet mellan oss och våra kunder är avslutat. Denna information är knuten till fordonet och är nödvändig för att kunna identifiera fordonet.

 

2. Dina rättigheter när vi behandlar personuppgifter om dig

 

Du har rätt att kräva utdrag från register, rättning av information eller få personuppgifter vi behandlar om dig raderade. Vidare har du rätt att kräva begränsning av behandling, att göra invändningar mot behandlingen och att kräva dataportabilitet. Du kan läsa mer om detta på Datainspektionens hemsida: www.datainspektionen.se/.  

 

För att kunna använda dina rättigheter måste du ta kontakt med oss. Det gör du enklast genom att skicka ett meddelande via e-post till den adressen som tidigare nämndes. Vi kommer svara på din fråga så snart som möjligt, senast inom 30 dagar.

 

Vi kommer be dig att bekräfta din identitet eller att uppge ytterligare information innan du kan använda dina rättigheter. Detta gör vi för att vara säkra på att vi endast ger tillgång till just dina personuppgifter till just dig – och inte till någon som utger sig för att vara du.

 

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke till att vi får behandla dina personuppgifter. Det enklaste sättet att göra det är att ta kontakt med oss. För att avanmäla dig från vårt nyhetsbrev kan du följa länken längst ner i de nyhetsbrev vi skickar ut.

 

3. Klagomål


Om du anser att vår behandling av personuppgifter inte överensstämmer med redogörelsen här ovanför eller om du anser att vi på andra sätt bryter mot Dataskyddsförordningen (GDPR), så kan du anmäla detta till Datainspektionen. Du hittar information om hur du kontaktar Datainspektionen på deras hemsida: www.datainspektionen.se/.

 

4. Ändringar


Om det skulle någon ändring i de tjänster vi tillhandahåller eller om regelverket för hur personuppgifter behandlas ändrar sig, kan det medföra förändringar i den information du fått här. Om vi har dina kontaktuppgifter kommer vi att upplysa dig om dessa förändringar. I annat fall finns uppdaterad information alltid tillgänglig på vår hemsida.